Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος - Androutsopoulos Konstantinos Ph.D

A heuristic Algorithm for Solving Large-scale Bi-objective Vehicle Routing Problems with Time...

Zografos K.G., K.N. Androutsopoulos (2001). A heuristic Algorithm for Solving Large-scale Bi-objective Vehicle Routing Problems with Time Windows. Proceedings of the Third Aegean International Conference on “Design and Analysis of Manufacturing Systems”, May 19-22 Tinos island, Greece, pp. 87-92

Ο σχεδιασμός διαδρομών διανομής προϊόντων αποτελεί μία σημαντική κατηγορία αποφάσεων εφοδιαστικής διαχείρισης η οποία εκφράζεται από ένα πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με χρονικά παράθυρα. Η παρούσα εργασία (εκτεταμένη περίληψη) στοχεύει στην μαθηματική προτυποποίηση του προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων με χρονικά παράθυρα και δισδιάστατη αντικειμενική συνάρτηση και στην παρουσίαση της ευρεστικού αλγόριθμου εισαγωγής πελατών (route building – insertion heuristic)  για την επίλυσή του. Η επίλυση του προβλήματος επιτυγχάνεται με την μετατροπή του δισδιάστατου προβλήματος δρομολόγησης σε ένα σύνολο μονοδιάστατων προβλημάτων. Κάθε επιμέρους πρόβλημα επιλύεται μέσω της νέου ευρεστικού αλγορίθμου ο οποίος ανήκει στην κατηγορία «κατασκευής δρομολογίων» και βασίζεται στον αλγόριθμο εισαγωγής πελατών (του M. Solomon). Ο προτεινόμενος αλγόριθμος εφαρμόσθηκε για την επίλυση των προβλημάτων αναφοράς του M. Solomon που αφορούν στο πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με χρονικά παράθυρα. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν υπερτερούν ή είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα αποτελέσματα άλλων αλγορίθμων κατασκευής δρομολογίων. Επιπρόσθετα, η προτεινόμενη διαδικασία για την επίλυση του δισδιάστατου προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων με χρονικά παράθυρα ενσωματώθηκε σε ένα σύστημα στήριξης αποφάσεων για την διαχείριση επικίνδυνων φορτίων στην περιοχή του Θριάσιου Πεδίου.

Έργο

Ερευνητικές δραστηριότητες - Δημοσιεύσεις - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες Επαγγελματικές δραστηριότητες

Λοιπές Δραστηριότητες

Online χρήστες

Έχουμε 22 επισκέπτες σε σύνδεση
Powereb by Promoweb