Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος - Androutsopoulos Konstantinos Ph.D

An Integrated Decision Support System for Hazardous Materials Logistical Problems. Proceedings of...

Androutsopoulos, K., K. Zografos (2006). An Integrated Decision Support System for Hazardous Materials Logistical Problems. Proceedings of the 3rd International Congress on Transportation Research in Greece, Thessaloniki.

Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός διαδρομών για τη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του κόστους και της διακινδύνευσης μεταφοράς. Επιπρόσθετα η άμεση αντιμετώπιση ενός ατυχήματος επικίνδυνων φορτίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχο και τον περιορισμό των επιπτώσεων ενός ατυχήματος. Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία εντοπίζονται χωριστά συστήματα στήριξης αποφάσεων για τη δρομολόγηση οχημάτων και αντιμετώπισης ατυχημάτων. Η παρούσα εργασία στοχεύει στην παρουσίαση ενός νέου ολοκληρωμένου συστήματος στήριξης αποφάσεων για την συνδυασμένη διαχείριση ενός στόλου οχημάτων για τη διανομή επικίνδυνων φορτίων και την στήριξη αποφάσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση ενός ατυχήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος αποτελεί η συνεργασία μεταξύ των εταιριών διανομής επικίνδυνων φορτίων και των φορέων αντιμετώπισης ατυχημάτων. Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο σύστημα προσδιορίζει εναλλακτικές διαδρομές διανομής που ελαχιστοποιούν το χρόνο διαδρομής ή/ και τη διακινδύνευση ενώ παράλληλα προσδιορίζει τις θέσεις των κινητών μονάδων αντιμετώπισης ατυχημάτων επικίνδυνων φορτίων ώστε να διασφαλίζεται ένα ανώτατο χρονικό όριο αντίδρασης σε οποιοδήποτε σημείο των διαδρομών από τις οποίες διέρχονται επικίνδυνα φορτία.  Επιπρόσθετα το σύστημα προσδιορίζει τις βέλτιστες διαδρομές των κινητών μονάδων αντιμετώπισης ατυχημάτων επικίνδυνων φορτίων από τις θέσεις τους στο σημείο του ατυχήματος και τις βέλτιστες διαδρομές εκκένωσης της περιοχής του ατυχήματος.

Έργο

Ερευνητικές δραστηριότητες - Δημοσιεύσεις - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες Επαγγελματικές δραστηριότητες

Λοιπές Δραστηριότητες

Online χρήστες

Έχουμε 48 επισκέπτες σε σύνδεση
Powereb by Promoweb