Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος - Androutsopoulos Konstantinos Ph.D

A Methodological Framework for Assessing the Degree of Integration of Urban Public Transport...

Zografos, K.G., K.N. Androutsopoulos, G.M. Vasilakis (1999). A Methodological Framework for Assessing the Degree of Integration of Urban Public Transport Systems. Proceedings of the 78th Annual Meeting of the Transportation Research Board.

Η ολοκλήρωση των μεταφορικών υπηρεσιών που παρέχει ένα σύστημα αστικών επιβατικών μεταφορών συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των επιβατών, στη μείωση του κόστους λειτουργίας του συστήματος και στη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Βασικό χαρακτηριστικό των συστημάτων αστικών επιβατικών μεταφορών είναι ο σχεδιασμός ή/ και η λειτουργία μεταφορικών υπηρεσιών από διαφορετικούς οργανισμούς και φορείς με διαφορετικούς στόχους ή/ και αντικρουόμενα συμφέροντα. Η έλλειψη συντονισμού των μεταφορικών υπηρεσιών έχει αρνητικές επιπτώσειςστο συνολικό κόστος του συστήματος επιβατικών μεταφορών, στην ασφάλεια των επιβατών, το επίπεδο εξυπηρέτησης των επιβατών και ειδικότερα των επιβατών που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, στο περιβάλλον. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μία νέα προσέγγιση στην αξιολόγηση εναλλακτικών πολιτικών/ μέτρων στον τομέα των αστικών επιβατικών μεταφορών, η οποία περιλαμβάνει την συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών με βάση το βαθμό ολοκλήρωσης του συστήματος. Συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για την ιεράρχηση ενός συνόλου εναλλακτικών πολιτικών αστικών επιβατικών μεταφορών ως προς ένα σύνολο κριτηρίων που εκφράζουν το βαθμό ολοκλήρωσης ενός συστήματος αστικών επιβατικών μεταφορών. Η προτεινόμενη μεθοδολογία βασίζεται στην εφαρμογή της Αναλυτικής Ιεραρχικής Διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό τα κριτήρια που εκφράζουν το βαθμό ολοκλήρωσης ενός συστήματος αστικών επιβατικών μεταφορών αναλύονται σε δείκτες ενώ προσδιορίζονται σχετικές βαρύτητας σημαντικότητας για τα κριτήρια και τους δείκτες αξιολόγησης με βάση εκτιμήσεις ειδικών. Η απόδοση των εναλλακτικών πολιτικών μεταφορών ως προς κάθε δείκτη αποτιμούνται μέσω συγκρίσεων κατά ζεύξη που διενεργούνται από τους ειδικούς. Στην τελική φάση της μεθοδολογίας υπολογίζονται οι συνολικές βαρύτητες των εναλλακτικών οι οποίες εκφράζουν το βαθμό ολοκλήρωσης κάθε εναλλακτικής. Ο προσδιορισμός των βαρυτήτων των κριτηρίων και των αντίστοιχων δεικτών πραγματοποιήθηκε με βάση τις εκτιμήσεις ειδικών σε πέντε Ευρωπαϊκές πόλεις.

Έργο

Ερευνητικές δραστηριότητες - Δημοσιεύσεις - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες Επαγγελματικές δραστηριότητες

Λοιπές Δραστηριότητες

Online χρήστες

Έχουμε 46 επισκέπτες σε σύνδεση
Powereb by Promoweb