Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος - Androutsopoulos Konstantinos Ph.D

Assessing the Impacts from the Introduction of Advanced Transport Telematics Technologies in...

Zografos K.G., K.N. Androutsopoulos (2001). Assessing the Impacts from the Introduction of Advanced Transport Telematics Technologies in Hazardous Materials Fleet Management. Proceedings of the 80th Annual meeting of the Transportation Research Board, Washington D.C., USA.

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών τηλεματικής για τη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων αποσκοπεί στον εντοπισμό και έλεγχο σε πραγματικό χρόνο κάθε φορτίου και την διαχείριση του στόλου οχημάτων για την ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς και της διακινδύνευσης. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα νέο μεθοδολογικό πλαίσιο για την αξιολόγηση και επιλογή τεχνολογιών τηλεματικής για τη διαδικασία μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων. Η προτεινόμενη μεθοδολογία από δύο φάσεις. Η πρώτη φάση στοχεύει στο προσδιορισμό της πιο αποτελεσματικής κατηγόριας τεχνολογιών τηλεματικής (ή συνδυασμού αυτών) για την κάλυψη των σχετικών αναγκών από μία εταιρία διάθεσης και διανομής επικίνδυνων φορτίων, ενώ στη δεύτερη προτείνεται η έρευνα αγοράς για τον προσδιορισμό του πιο οικονομικά ανταποδοτικού προϊόντος που ανήκει στην συγκεκριμένη κατηγορία τεχνολογιών. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει αναλυτικά την πρώτη φάση της μεθοδολογίας η οποία βασίζεται στην εφαρμογή της ανάλυσης κόστους αποτελεσματικότητας για την ιεράρχηση των εναλλακτικών κατηγοριών τεχνολογιών τηλεματικής. Για τον προσδιορισμό συνολικών μέτρων κόστους και αποτελεσματικότητας αντίστοιχα εφαρμόζεται η Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία. Η αποτελεσματικότητα αναλύεται σε κριτήρια και δείκτες ενώ το κόστος αναλύεται στις κατηγορίες κόστους που σχετίζονται με την εισαγωγή τεχνολογιών τηλεματικής σε ένα στόλο οχημάτων. Συνολικές βαρύτητες υπολογίζονται ως προς τα κόστη και την αποτελεσματικότητα χωριστά για κάθε εναλλακτική τεχνολογία με βάση το μαθηματικό πρότυπο της Αναλυτικής Ιεραρχικής Διαδικασίας (Μέθοδος των Ιδιοδιανυσμάτων) και τις συγκρίσεις κατά ζεύγη (κριτηρίων, δεικτών, εναλλακτικών) που παρέχουν ειδικοί σε θέματα τεχνολογιών τηλεματικής και μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων. Η προτεινόμενη μεθοδολογία εφαρμόσθηκε για την ιεράρχηση τεχνολογιών τηλεματικής σε μία εταιρία διάθεσης και διανομής προϊόντων πετρελαίου στην περιοχή της Αττικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τεχνολογία ελέγχου της κατάστασης του φορτίου (Vehicle Condition Monitoring) αναδείχθηκε ως η πιο αποτελεσματική κατηγορία τεχνολογιών τηλεματικής με βάση τις εκτιμήσεις των ειδικών της εταιρίας.

Έργο

Ερευνητικές δραστηριότητες - Δημοσιεύσεις - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες Επαγγελματικές δραστηριότητες

Λοιπές Δραστηριότητες

Online χρήστες

Έχουμε 47 επισκέπτες σε σύνδεση
Powereb by Promoweb