Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος - Androutsopoulos Konstantinos Ph.D

A Heuristic Algorithm for Solving Hazardous Materials Distribution Problems. European Journal...

Zografos, K.G., K.N. Androutsopoulos (2004). A Heuristic Algorithm for Solving Hazardous Materials Distribution Problems. European Journal of Operational Research, Vol. 152 (2), pp 507-519.

Ο σχεδιασμός των δρομολογίων ενός συνόλου οχημάτων διανομής επικίνδυνων φορτίων στοχεύει στον προσδιορισμό εναλλακτικών διαδρομών οι οποίες να ελαχιστοποιούν το κόστος διαδρομής και τη διακινδύνευση κατά τη μεταφορά. Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι ο ορισμός, η ανάλυση και η επίλυση του προβλήματος προσδιορισμού βέλτιστων διαδρομών για τη διανομή επικίνδυνων φορτίων. Συγκεκριμένα το πρόβλημα διανομής επικίνδυνων φορτίων εκφράζεται από ένα μαθηματικό πρότυπο δρομολόγησης οχημάτων με χρονικά παράθυρα και δισδιάστατη αντικειμενική συνάρτηση, δεδομένου ότι η ελαχιστοποίηση της διακινδύνευσης συνοδεύει την ελαχιστοποίηση του χρόνου διαδρομής. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μία νέα αλγοριθμική προσέγγιση για την επίλυση του προβλήματος η οποία περιλαμβάνει τη μετατροπή του δισδιάστατου προβλήματος δρομολόγησης σε ένα σύνολο μονοδιάστατων προβλημάτων. Κάθε επιμέρους πρόβλημα επιλύεται μέσω ενός νέου ευρεστικού αλγορίθμου ο οποίος ανήκει στην κατηγορία «κατασκευής δρομολογίων» και βασίζεται στον αλγόριθμο εισαγωγής πελατών (του M. Solomon). Ο προτεινόμενος αλγόριθμος εφαρμόσθηκε για την επίλυση των προβλημάτων αναφοράς του M. Solomon που αφορούν στο πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με χρονικά παράθυρα. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν υπερτερούν ή είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα αποτελέσματα άλλων αλγορίθμων κατασκευής δρομολογίων. Επιπρόσθετα, η προτεινόμενη διαδικασία για την επίλυση του δισδιάστατου προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων με χρονικά παράθυρα εφαρμόσθηκε σε ένα σύνολο προβλημάτων διανομής επικίνδυνων φορτίων που αναπτύχθηκε από τους συγγραφείς. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής κατέδειξαν τη δυνατότητα του προτεινόμενου αλγορίθμου για τον προσδιορισμό μη-υποδεέστερων (non-dominated) λύσεων.

Έργο

Ερευνητικές δραστηριότητες - Δημοσιεύσεις - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες Επαγγελματικές δραστηριότητες

Λοιπές Δραστηριότητες

Online χρήστες

Έχουμε 29 επισκέπτες σε σύνδεση
Powereb by Promoweb