Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος - Androutsopoulos Konstantinos Ph.D

A Methodological Approach for Developing and Assessing Business Models for Flexible Transport...

Zografos,K.G., K.N. Androutsopoulos, T. Sihvola (2009). A Methodological Approach for Developing and Assessing Business Models for Flexible Transport Systems, Transportation, 35 (6), pp. 777-795.

Τα συστήματα ευέλικτων μεταφορών περιλαμβάνουν ένα σύνολο υπηρεσιών επιβατικών (και εμπορευματικών) υπηρεσιών μεταφοράς που διαφοροποιούνται από τις αντίστοιχες συμβατικές υπηρεσίες ως προς την ευελιξία στην διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα, το πρόγραμμα άφιξης στις ενδιάμεσες στάσεις, τον τύπο οχημάτων που χρησιμοποιούνται, και τη δυνατότητα κράτησης θέσεων με εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας. Η ανάπτυξη συστημάτων ευέλικτων μεταφορών αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει πολλούς εμπλεκόμενους φορείς με αντικρουόμενους στόχους και συμφέροντα. Ο προσδιορισμός ενός βιώσιμου επιχειρηματικού, οργανωτικού και λειτουργικού προτύπου (Business Model) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός συστήματος ευέλικτων μεταφορών. Με βάση την υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική, απουσιάζει μία συστηματική διαδικασία για την ανάπτυξη εναλλακτικών επιχειρηματικών, λειτουργικών και οργανωτικών προτύπων για την ανάπτυξη συστημάτων ευέλικτων μεταφορών. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και αξιολόγηση εναλλακτικών προτύπων οργάνωσης και λειτουργίας ενός συστήματος ευέλικτων μεταφορών. Το προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο στοχεύει στον προσδιορισμό των εναλλακτικών μορφών ευέλικτων υπηρεσιών μεταφοράς σε μία συγκεκριμένη περιοχή λαμβάνοντας υπόψη το υπάρχον θεσμικό περιβάλλον, τους στόχους των εμπλεκόμενων φορέων, την αναμενόμενη αγορά χρηστών και τα τοπικά κοινωνικό-οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Επιπρόσθετα, η προτεινόμενη μεθοδολογία προσδιορίζει τους εναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης των εμπλεκόμενων φορέων (αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμοί σχεδιασμού και διαχείρισης αστικών συγκοινωνιών, εταιρίες παροχής μεταφορικών υπηρεσιών, άλλοι δημόσιοι οργανισμοί ή/ και εταιρίες ως επενδυτές. κοκ), και επιμερισμού του κόστους και των ωφελειών  που εκτιμάται ότι απορρέουν από το προτεινόμενο σύστημα ευέλικτων μεταφορών σε μία συγκεκριμένη περιοχή. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής περιλαμβάνει ένα σύνολο εναλλακτικών ολοκληρωμένων προτάσεων για την ανάπτυξη ενός συστήματος ευέλικτων μεταφορών. Το σύνολο των εναλλακτικών αυτών αξιολογείται σε δύο φάσεις: i) στην πρώτη φάση πραγματοποιείται ένας προκαταρκτικός έλεγχος των εναλλακτικών προτάσεων με βάση την ποιοτική βαθμολόγηση τους ως προς ένα σύνολο βασικών κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων (π.χ. βιώσιμη ανάπτυξη) και  ii) οι εναλλακτικές προτάσεις που διέρχονται επιτυχώς από τον προαναφερόμενο έλεγχο, ιεραρχούνται με βάση την εφαρμογή της Αναλυτικής Ιεραρχικής Μεθόδου. Η προτεινόμενη μεθοδολογία αποσκοπεί στην ανάλυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την ανάπτυξη ενός συστήματος ευέλικτων μεταφορών.

Έργο

Ερευνητικές δραστηριότητες - Δημοσιεύσεις - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες Επαγγελματικές δραστηριότητες

Λοιπές Δραστηριότητες

Online χρήστες

Έχουμε 35 επισκέπτες σε σύνδεση
Powereb by Promoweb